Obsah

Na čem pracujeme, strategický rozvoj, investice


Rok 2016:

- osazení hlavního vodoměru u podzemního vodojemu na návsi(realizace únor 2016)

-  kolaudace 2 nových místních komunikací III.-IV. Q 2016

- udělení komunálních symbolů a stanovení zásad pro jejich užívání

- dokončení nového územního plánu obce;  nachází se ve fázi před veřejným projednáním

- změna technologické části projektu kanalizace/gravitační na tlakovou, aby bylo možné realizaci v obci zahájit v r. 2017 - revize projektu

- dotace od Plzeňského kraje na úpravy a opravy v kulturním sále, realizace akce

- výsadba zeleně na návsi, osazení laviček a zákoutí - průběžně

- záměr vybudování volnočasového hřiště - dětské a fitness/relax pro dospělé a seniory + anketa.Žádost o grant Nadačnímu fondu ČEZ - ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ (650 tis. Kč)

- pořízení dalších kontejnerů - sklo, bio

- budování přírodního parčíku a zahrady starých, původních ovocných odrůd

- malé obecní pozemkové úpravy, sjednocení a účelné využití obecních pozemků

- oprava a úprava účelových komunikací - bude zahájeno cca koncem října 2016, účelová komunikace u Kopolovičů a část kolem p. Faista, oprava a odvodnění

- bezúplatný převod (získání pozemku v Pavlově Studenci 2), na kterém je umístěn Böttgerův pomík; za podpory soukromého investora, německého partnera a Německo-českého fondu budoucnosti pomník restaurovat, propagovat význam a historii a vytvořit důstojné místo setkávání a symbolického smíření 

- volby do Krajského zastupitelstva 7. a 8. října 2016

- představení komunálních symbolů obce(identita) - vlajka a znak

 

Rok 2017:

- kanalizace - pokračování

- opravy dalších částí účelových komunikací v obci (terénní úpravy u Petříšťů k Ledvinovým, opravy pod novou zástavbou až k Mikéskovým)

- rekonstrukce Böttgerova památníku (100.000,- Kč) za finanční účasti soukromého investora a Česko-německého fondu budoucnosti; založení tradice setkávání CZ/D za podpory německého partnera Goldene Strasse Verein Altenstadt.

Obec obdržela v lednu 2017 na projekt "Oprava Böttgerova kamenného sloupu na bývalém Pavlově Studenci, okr. Tachov / Restaurierung der Böttgersäule in ehemaligem Paulusbrunn, Kreis Tachau" od Česko-německého fondu budoucnosti 50.000,- Kč. Dalších 50.000,- Kč nutných pro opravu této významné památky věnuje soukromý investor- viz

http://www.fondbudoucnosti.cz/aktuality/seznam-aktualne-schvalenych-projektu-2

 

- založení sadu starých odrůd

- obecní kompost - založení

- pasport veřejného osvětlení, analýza, možný přechod na LED osvětlení

- budování volnočasového fitness  hřiště pro děti a dospělé (podle fin. prostř.)

- opravy rybníku na návsi, řešení zeleně

- realizace symbolů obce

- výměna starých dom. vodoměrů, zaplombování všech vodoměrů

 

Rok 2018 a 2019

- vydání nového územního plánu obce

- nový digitální pasport komunikací

- vybudování přírodních přístřešků/stání pro kontejnery

- pokračování projektu Böttger a Pavlův Studenec

- založení sadu starých odrůd ve spolupráci s CHKO

- pozemkové směny - získání prostoru pro sportoviště (multihřiště pro fotbal, volejbal, kuželky, nohejbal, streetball)

- úprava prostranství u OÚ - lavička s platanem

- vysazení památné lípy s lavičkou ke 100. výročí vzniku republiky

- pokračování výměny a rozšíření veřejného osvětlení - LED

- kanalizace

- posílení vodovodu pro současné odběratele

- řešení odložení bioodpadu - kompostéry

- rozšíření třídění odpadu - textil, elektro a jedlé tuky

- volnočasová klubovna

- další úpravy čarodějnického plácku