Obsah

Zveřejnění poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 13. listopadu 2023  byla povinnému subjektu doručena žádost podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - poskytnutí pasportu komunikací. Jedná se o opakované žádosti, které byly povinným subjektem již vyřízené a nacházejí se v dispozici žadatele. Přesto úřad v rámci vstřícnosti a dobré správy žádost vyřídil pod čj. Obora/653/23. Pasport komunikací je kromě toho zveřejněn na webových stránkách zde: obec-7/pasport-komunikaci/

 

Dne 13. října 2021 byla povinnému subjektu doručena žádost podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – Zápis z XIII. VZZO Obora ze dne 27. září 2021. Požadovaný dokument byl poskytnut žadateli dne 14. října 2021 prostřednictvím datové schránky.

 

Dne 5.8.2020 (upřesnění 18.8.2020) byla povinnému subjektu doručena žádost o poskytnutí digitálního pasportu komunikací (mapová a tabelární část):

Povinný subjekt informaci poskytnul dne 15.10.2020

 

Dne 18.8.2019 byla povinnému subjektu doručena žádost:

Povinný subjekt tuto žádost v režimu SvInf (viz kopie níže) přezkoumal a sděluje:

Kopie žádosti:

obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím ve věci subjektů

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:

27481107

a

DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:

26007177.

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda

uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku

ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

Ke všem uvedeným písemnostem mi postačí anonymizovaná podoba“.

Žádný z obou uvedených subjektů nepodal v minulosti Obecnímu úřadu v obci Obora nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

 

Opakovaná žádost o poskytnutí obecní kroniky:

Dne 6.6.2019 byla žadatelce vyložena obecní kronika, žadatelka ji kompletně ofotila.

 

Opakovaná žádost o poskytnutí obecní kroniky

Dne 24.7.2018 byl žadatelce stanoven termín k nahlížení.

 

Žádost o informace k územnímu plánu obce

Žádosti bylo dne 18.7.2018 zčásti vyhověno zasláním požadovaných dokumentů - schválené zadání ÚP a zápis z přísluš. zasedání Zastupitelstva. Ostatní 2 body žádosti byly odloženy pro nepříslušnost.

 

Žádost o poskytnutí zápisu z 23. VZZO Obora ze dne 30. května 2018

Vyřízeno odkazem na zveřejnění na webových stránkách obce dne 17.7.2018

 

Poskytnutí informace o odložení stavební suti - Ekodepon a o původu suti.

Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu dne 6.12.2017

 

Poskytnutí informací v režimu SvInf - spol. Kross - ohledně škodlivého ptactva

Dne 28.8.2017 byla poskytnuta informace v plném rozsahu prostř. dotazníku

 

Poskytnutí informací ohledně opravy MK p. č. 778/6 v kat. ú. Obora u Tachova, dále žádost o poskytnutí veřejnoprávní smlouvy s Odborem dopravy a silnič. hosp. v Tachově a pasportu MK.

Žádosti bylo vyhověno dne 11.8.2017 v plném rozsahu

 

Poskytnutí informace spol REMA Praha - třídění odpadu a EKO-KOM

Dne 28.7.2017 byla poskytnuta informace v plném rozsahu

 

Žádost o zaslání geom. plánu a vytyč. náčrtu p. p. č. 801/1 a 96 v k. ú. obce Obora u TC

Žádosti bylo dne 7.7.2017 vyhověno v plném rozsahu

 

Českomoravská světelná Klobouky u Brna - veřejné osvětlení

Žádosti bylo vyhověno dne 24.6.2017 v plném rozsahu


Poskytnutí informací o platu a pracovní době administrativní pracovnice a účetní OÚ Obora:

Dne 5. května 2017 byla Obecnímu úřadu Obora doručena žádost o poskytnutí informací (dále jen „žádost“) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelce byly požadované informace poskytnuty v zákonné lhůtě.

 

Dne 5.5.2017 byly žadateli poskytnuty informace k žádosti z 21.4.2017 týkající se kom. p.č. 801/1, postupu povinného subjektu, místního šetření, výkonu agendy správy MK.

 

Dne 27.3.2017 byly žadateli poskytnuty informace na žádost ze dne 22.3.2017 ohledně malotraktoru VARI, ohledně reklamací prováděných prací na MK v r.2016, komunikace 801/1, kanaliazace, a vývozu jímek.

 

Dne 7. 1.2017 byl žadateli zaslán na žádost ze 7.1.2017 dokument z místního šetření ke komunikaci p.č.801/1.

 

Dne 10.12.2016 byly poskytnuty informace žadateli na žádost ze 7.12.2016 týkající se se kom. p.č.801/1, veřejnoprávní smlouvy k výkonu spec. sil. úřadu, porostu kolem zmíněné komunikace a k výkon agendy SSÚ.

 

Dne 5.12.2016 byly poskytnuty informace žadateli na žádost z 21.11.2016 ohledně pálení biolog. odpadu a malotraktoru VARI.

 

Dne 14.11.2016 byla žadateli na žádost z 31.10.2016 poskytnuta kopie GP-vyměření hranice mezi poz. p.č. 96 a p.č.801/1 ze dne 29.3. 2013 (213-63/2013)

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

Téhož dne byly žadateli poskytnuty různé informace ohledně p. p. č 801/1 a ohledně vyvážení jímek.

 

Poskytnutí požadovaných přípisů MVČR na žádost :

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

 

Oprava k poskytnuté informaci podle 106/1999 Sb.

zde ke stažení

 

Poskytnutá informace podle zák. 106/1999 Sb.

zde ke stažení

 

0028/2016/Ob

zde ke stažení

 

0014/2016/Ob

zde ke stažení