Obsah

Poplatky za komunální směsný odpad - popelnice 2020 a poplatek za psa

Typ: ostatní
sdělení

Vážení občané, sousedé a přátelé,

poplatky splatné podle Obecně závazných vyhlášek obce Obora (popenice 1/2019 a psi 3/2015) můžete převádět na účet obce ČSOB č.ú. 101090260/0300. (Obec upřednostňuje tento způsob úhrady). Systém variabilních symbolů je zde:

urad-2/system-variabilnich-symbolu/

Postačí však, když uvedete číslo popisné a v textu např. popelnice, pes.

Známky 2019 na popelnicích jsou platné do konce února 2020

 

  • Osobně můžete zaplatit v pokladné OÚ během února 2020 v hodinách pro veřejnost: 
    Pondělí: 10.00 - 11.00 13.00 - 14.30  
    Úterý: 10.00 - 11.00
     

 

  • Nové OZV (obecně závazné vyhlášky) obce Obora naleznete zde:

urad-2/vyhlasky-smernice-a-narizeni/

4. prosince 2019 jsem zasílala hromadný email, kde byl přiložen zápis ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva.

Zápis je rovněž vyvěšen zde:

urad-2/zapisy-z-verejnych-zasedani-zastupitelstva/

Věnujte prosím pozornost tomuto bodu:

b) OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Předsedající vysvětluje, že tento místní poplatek není „poplatek za popelnici“, ale za celý systém nakládání s odpady, tedy zahrnuje i možnost občana odložit tříděný odpad. Poplatek se po dlouhé době zvyšuje na 650,- Kč na poplatníka, což stále odpovídá méně než 60% roční platby obce za komunální směsný odpad - viz čl. 4 této OZV - náklady v r. 2018….113871,- Kč. Čím více a důsledněji budou občané třídit, tím méně bude směsného komunálního odpadu. Pokud by se situace nezlepšila, zváží obec přistoupení k vyhlášce o poplatku podle zákona o odpadech (nikoliv o místních poplatcích) a poplatek by se stanovil podle skutečného množství celkového odpadu. 

Podle dostupných údajů se stále třídí nedostatečně a občan ČR průměrně vyprodukuje dvojnásobný 3 objem směsného komunálního odpadu, než občané Německa nebo Rakouska! V diskuzi vznesl dotaz S.K., proč se nevyváží popelnice každý týden. Odpověď: Takový postup by byl proti celému systému nakládání s odpady. Obec chce směřovat dlouhodobě k maximálnímu snížení produkce směsného komunálního odpadu. To znamená, že by občan po veškerém vytřídění měl do své popelnice odložit skutečně jen to, co už vytřídit nelze. Vývoz každý týden směřuje zcela proti požadavku na úspory a systém skládkování, což je snížení objemu směsného komunál odpadu, kromě toho by se náklady při zachování poplatku podle poplatkového zákona minimálně zdvojnásobily. 

Obec v plné výši hradí rovněž náklady na svoz tříděného odpadu ve výši cca 180000,- Kč a na velkoobjemové kontejnery ve výši cca 45000,- Kč. Zastupitelstvo zdůrazňuje, že veškeré nádoby na tříděný odpad, včetně velkoobjemových kontejnerů 2x ročně jsou určeny výhradně pro odkládání odpadu vzniklého v domácnostech. Nejsou určeny pro odpad z podnikatelské, popř. jiné činnosti. Za přestupky v této agendě může obec uložit pokutu až 200.000,- Kč. 

návrh OZV č. 1/2019 předložen Zastupitelstvu k hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Obora schvaluje vydání nové OZV č. 1/2019 v předloženém znění. (příloha zápisu)

 

Ještě jednou přeji všem šťastné a úspěšné vykročení do nového roku 2020, spoustu zdraví, ať se nám všem a Oboře daří!

 

Dana Lesak, starostka


Vytvořeno: 7. 1. 2020
Poslední aktualizace: 7. 1. 2020 10:27
Autor: Správce Webu